Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 1060

 

          เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ วัดป่ากลางทุ่ง ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เวรปฏิบัติการเชิงรุก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดินทางลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและแจ้งสิทธิ ให้กับ นางสาวยุภา กองไพรวัลย์ อายุ ๒๓ ปี บุตรสาวของนายสุรพันธ์ กองไพรวัลย์ อายุ ๔๔ ปี ผู้เสียหาย กรณีถูกคนร้ายใช้กำลังทำร้ายร่างกาย จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต ซึ่งเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา

          ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ดังกล่าว กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดย เจ้าหน้าที่เวรปฏิบัติการเชิงรุก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่แจ้งสิทธิและให้ความช่วยเหลือให้กับนางสาวยุภา กองไพรวัลย์ ดังนี้

             การแจ้งสิทธิการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน 

              ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยใน คดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔

             การให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการร้องขอฟ้องคดีทางแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาจาก    

               ผู้กระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ สิทธิในการร้อง  

               ขอให้ศาลจัดหาทนายความให้ และ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๒          

               วรรคสองการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

             การแจ้งสิทธิของสวัสดิการสังคมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และการขอรับการช่วยเหลือด้านอื่นๆ       

               ที่อยู่ในภารกิจกรมฯ ให้ทายาทผู้เสียหายได้ทราบ

 

*************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม