กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

  

                   เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบ่อทอง โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาและพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาในพื้นที่ ภาค ๒ (จังหวัดชลบุรี) โดยมี คณะอนุกรรมการประจำภูมิภาคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ผู้บริหารระดับสูงของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประชาชนผู้รับเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย ในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นสักขีพยานกว่า ๕๐ คน 

                    กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจในการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งได้บัญญัติรับรองสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐของบุคคล ๒ กลุ่ม ดังนี้

          ๑. ผู้เสียหาย หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับความเสียหาย ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย จิตใจ หรือถึงแก่ความตายเนื่องจากถูกทำร้าย ถูกฆ่าตาย ถูกลูกหลง ถูกทำให้แท้งลูก ถูกข่มขืน ถูกกระทำอนาจาร เนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่น และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด นั้น 

          ๒. จำเลย หมายถึง บุคคล ซึ่งถูกพนักงานอัยการฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังในระหว่างที่ศาลพิจารณาคดี ต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยไม่ได้กระทำผิดและมีการถอนฟ้องระหว่างการดำเนินคดีหรือมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ยกฟ้องจำเลย โดยข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยมิได้กระทำความผิด นั้น

          จากภารกิจดังกล่าว กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงได้จัด พิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาให้กับผู้เสียหาย ทายาท รวมทั้งจำเลยในคดีอาญา (แพะ) ในพื้นที่ ภาค ๒ จังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น  ๗ ราย แยกเป็นประเภท ผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน ๖ ราย เป็นจำนวนเงิน ๕๗๐,๐๐๐ บาท และจำเลยในคดีอาญา (แพะ) จำนวน ๑ ราย เป็นจำนวนเงิน ๒๙๔,๙๙๒ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น๘๖๔,๙๙๒ บาท )โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้เสียหายในคดีอาญาในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาในเขตพื้นที่ภาค ๒ ให้ประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงช่องทางการขอรับบริการจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผ่านทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในเขตพื้นที่ภาค ๒ (จังหวัดชลบุรี) และเป็นการอำนวยการความยุติธรรมแก่ประชาชนในระดับภูมิภาคให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็วและ มีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น

                    ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหาย จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนฯ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งคดี ความเดือดร้อนที่ผู้เสียหายได้รับและโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการชดเชยจากทางอื่นประกอบด้วย

                    อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญามีภารกิจหน้าที่ในการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือบุคคลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่น โดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น ทั้งนี้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา เป็นไปตามภารกิจหลักของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยเป็นการมอบเงินกรณีผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา  ซึ่งเป็นผลสะท้อน  ให้เห็นถึงปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศจนทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายถือเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะเข้ามาเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกอปรกับการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าวเป็นการสนองตอบต่อเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่บัญญัติรับรองสิทธิของประชาชนในการได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐกรณีที่ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาซึ่งเป็นไปตามหลักกติกาสากลด้านสิทธิมนุษยชนอีกด้วย

          นอกจากนี้ภายหลังจากพิธีมอบเงินดังกล่าวแล้ว อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาในเขตพื้นที่ภาค๒ (จังหวัดชลบุรี) เกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทน ค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่าย ต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา อีกด้วย

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม/๒๓ มกราคม ๒๕๕๖/จินตนาถ/ข่าว