กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

                          20180710 15042520180710 164254

วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๑๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสานพลังเพื่อรองรับสังคมสูงวัย” โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อาศัยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐจำนวน ๑๕ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมอนามัย กรมการแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สำนักงานสถิติแห่งชาติ สภากาชาดไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และกองทุนการออมแห่งชาติ

ทั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินงานโครงการบรูณาการสหศาสตร์ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย หรือ “จุฬาฯ อารี” (Chulalongkorn University Platform for Ageing Research Innovation : Chula ARi) โดยมีวัตถุประสงค์ในการบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมไทยในบริษัทสังคมผู้สูงวัยในเชิงรุก ที่เชื่อมโยงมิติต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านประชากรและสังคม ด้านสุขภาพ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่จริงเพื่อพัฒนาต้นแบบและขยายผลต้นแบบเมืองที่เป็นมิตรกับคนทุกวัย และมีการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และประเด็นท้าทายและเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะในวงกว้าง โดยจะเน้นการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ ทุกภาคส่วน ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงการสร้างศูนย์กลางข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศที่จะตอบโจทย์นโยบายสาธารณะเรื่องต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันลงนาม

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ / พิชญ-ข่าว