กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

S 16605631

                            S 16605632S 16605633

วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนารา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำมาตรการป้องกันการทรมานฯ สำหรับเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์กรAssociation for the prevention of Torture หรือ APT,International Commission of Jurists หรือ ICJ ,Office of high Commissioner For Human Rights หรือ OHCHR และมี นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

สำหรับการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานและการปฏิบัติเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร และทนายความ ในการจับกุม ควบคุมตัว สืบสวน และสอบสวน เพื่อนำไปประกอบการพัฒนาแนวทางในการป้องกันการทรมานฯ ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย สำหรับผลของการประชุมดังกล่าว จะถูกรวบรวม และนำมาวิเคราะห์เพื่อหาความเสี่ยงและจัดทำคู่มือเพื่อป้องกันการทรมานต่อไป

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ / พิชญ-ข่าว