กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

IMG 9888.1IMG 9896IMG 9887

                                     IMG 9940IMG 9910

วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคุ้มครองพยาน ชั้น ๖ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีกล่าวอ้างว่านักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนถูกเจ้าหน้าที่รัฐคุกคาม ทำให้ได้รับความหวาดกลัวและเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย โดยมี นางสุจิตรา แก้วไกร ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วม

 สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีข้อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาใน ๓ ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ๑.คณะรัฐมนตรีควรกำชับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ความรอบคอบและความระมัดระวังในการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงออกของประชาชนต่อการกำหนดนโยบายหรือแผนงานของรัฐที่กระทบต่อประชาชน
และควรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถูกต้องก่อนที่จะมีการแจ้งความฟ้องร้องดำเนินคดี ๒.รัฐสภา คณะมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ควรเร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาการใช้กระบวนการฟ้องร้องคดีเพื่อตอบโต้การทำงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือที่เรียกว่าการดำเนินคดีเชิยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ และ ๓.คณะรัฐมนตรีร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมและรัฐสภา ควรดำเนินการเพื่อให้มีกฎหมายที่มีเนื้อหาในการป้องกันการฟ้องร้องคดีโดยไม่สุจริตหรือเพื่อการกลั่นแกล้ง เพื่อปกป้องการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อระงับการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะของประชาชน รวมถึงเรื่องเพื่อทราบเกี่ยวกับข้อห่วงกังวล จากเวทีต่างๆ ต่อเรื่องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณีกล่าวอ้างว่านักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนถูกเจ้าหน้าที่รัฐคุกคาม ทำให้ได้รับความหวาดกลัวและเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการปฏิบัติงานต่อไป

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ /อุษา-ภาพ/ข่าว