กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

                          IMG 9863IMG 9853

                          IMG 9859IMG 9877

วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสว่างกมล กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานจัดทำจดหมายเหตุกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำจดหมายเหตุกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ และได้รับเกียรติจาก นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ เลขานุการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายบุญเลิศ อรุณพิบูรย์
และ นางประภาวรรณ สุพัฒนานนท์ ที่ปรึกษาคณะทำงาน เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันหารือถึงแผนการดำเนินการจัดทำจดหมายเหตุของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การพิจารณาความคืบหน้า ติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการจัดทำจดหมายเหตุ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หากดำเนินการจัดทำจดหมายเหตุแล้วเสร็จ จะทำให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ตั้งแต่ครั้งการสถาปนากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจนถึงปัจจุบันเพื่อประโยชน์ต่อการค้นคว้าหาความรู้สำหรับคนรุ่นหลัง เช่น ประวัติความเป็นมา ข้อมูลอธิบดีกรมคนแรกถึงปัจจุบัน ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่สำคัญ ฯลฯ เป็นต้น

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

 

 ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ / พิชญ-ข่าว