กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

308

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ จัดฝึกอบรมความรู้กฎหมายและคลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการคาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสุจิตรา แก้วไกร ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ    

          สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย รวมถึงช่วยชี้ช่องบอกทาง และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เช่น ปัญหาที่ดิน หนี้สิน สัญญา การค้ำประกัน การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ปัญหานายทุนปล่อยเงินกู้ เป็นต้น ทั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้โดย นายเจริญ โพชะโน นิติกร , นางสมใจ เชาวดี พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรี ประจำจังหวัดราชบุรี และนายสมภพ ศิริโต ที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม ร่วมเป็นวิทยากร โดยได้รับเกียรติจากนางกนกพร มั่งมีผล ผู้ใหญ่บ้านบ่อหวี เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว และมีประชาชนในพื้นที่ที่ได้ให้ความสนใจจำนวนกว่า 85 คน เข้าร่วม

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

กรกฎาคม ๒๕๖๑ / พิชญ-ข่าว