กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

307

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) ในพื้นที่ภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจาก นายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย ดร.อุกฤษฏ์ มูสิกพันธ์ รองอธิการบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ค ประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากร โดยมี นายพยุงศักดิ์ กาฬมิก ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 4 และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อาทิ ผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน หอการค้าจังหวัด การประปาส่วนภูมิภาค และมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วม

          สำหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การดำเนินการของรัฐบาลในการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะฯ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ รวมทั้งได้นำเสนอร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เพื่อรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อร่างแผนฯ โดยที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะหลายประการเกี่ยวกับประเด็นแรงงาน ที่ดิน สิ่งแวดล้อม การดูแลแรงงานข้ามชาติ การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆ ของแรงงานข้ามชาติ การแก้กฎหมายเพื่อคุ้มครองการปกป้องสิทธิมนุษยชน การกำกับดูแลการลงทุนระหว่างประเทศ ฯลฯ ทั้งนี้ ผลที่ได้รับจากการประชุม ในครั้งนี้จะนำไปพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติการฯ ให้เป็นฉบับสมบูรณ์ต่อไป

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ / พิชญ,ข่าว