กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

306

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางจันทร์ชม จินตยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมบรรยายให้ความรู้ เรื่องการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ร่วมกับ นางสาวจิฬาภรณ์ ตามชู ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด ที่ปรึกษาโครงการและคณะจัดทำร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ภาพรวมและทิศทางของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4” และเรื่อง “ระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4” ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานจากทุกภาคส่วน จำนวน 250 คน เข้าร่วม 

สำหรับการประชุมดังกล่าว เป็นการเติมเต็มร่างแผนสิทธิฯ ฉบับที่ 4 ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" เพื่อที่จะสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่ทุกภาคส่วน เพื่อนำพาสังคมไปสู่สันติสุขต่อไป

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

5 กรกฎาคม ๒๕๖๑ / พิชญ,ข่าว