กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 305.1

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ กอรมน. ภาค 4 ส่วนหน้า จัดการฝึกอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐเกิดความตระหนักและปฎิบัติหน้าที่ตามหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น โดยมีเจ้าหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม (กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ และกรมพินิจฯ) เข้าร่วมการฝึกอบรมกว่า 130 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นาวาโทชุมพล บรรณดิษฐ์ไทย รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้พบปะพูดคุยกับทีมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนจังหวัดนราธิวาส และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้

305.2

และในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ต. รือเสาะออกอ.รือเสาะ จ.นราธิวาส กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ กอรมน. ภาค 4 ส่วนหน้า จัดการฝึกอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แก่เจ้าหน้าที่ทหารพราน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กว่า 128 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐเกิดความตระหนักและปฎิบัติหน้าที่ตามหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น และได้รับเกียรติจาก ร้อยโท รณกร สิงห์ทอง หัวหน้านายทหารฝ่ายการข่าว กรมทหารพรานที่ 46 พบปะพูดคุยกับทีมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนจังหวัดนราธิวาส และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

3 กรกฎาคม ๒๕๖๑ / พิชญ-ภาพ,ข่าว