กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

276

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ณ ศาลาร่มฉัตร 80 พรรษา ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการยุติธรรมหมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่8” พร้อมปาญกถาพิเศษ หัวข้อ “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน” โดยมีนางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นายธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 1 และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 1 ให้การต้อนรับ

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจถูกต้องต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐ เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนต่อไป นอกจากนี้ยังได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการ และพบผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อในคดีอาญากรณีจราจรซึ่งได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และร่วมรับฟังการอภิปราย ในหัวข้อการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยนายธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 1

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ / พิชญ-ข่าว