กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

275

วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมนิวซีซัน สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยสำนักงานคุ้มครองพยาน จัดโครงการ การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองพยานคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยได้รับเกียรติจาก
นายไพฑูรย์ สว่างกมล ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมี พนักงานสอบสวนคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วม

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมายคุ้มครองพยานและระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน รวมถึงเพื่อให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติและการประสานความร่วมมือในการคุ้มครองพยานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  อีกทั้งเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานคุ้มครองพยานคดีความมั่นคง อันจะได้นำไปพัฒนารูปแบบการคุ้มครองพยานให้มีความเหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานคุ้มครองพยาน ได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างกลไกการขับเคลื่อนงานคุ้มครองพยานคดีความมั่นคง และได้มีการจัดทำรูปแบบและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองพยานคดีความมั่นคงขึ้น โดยเฉพาะพนักงานสอบสวนคดีความมั่นคง ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเพื่อให้พนักงานสอบสวนคดีความมั่นคงได้ทราบถึงบทบาทภารกิจการคุ้มครองพยานมากขึ้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากการจัดโครงการดังกล่าว คาดหวังว่าจะทำให้พนักงานสอบสวนคดีความมั่นคงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่มีต่อระบบการคุ้มครองพยานและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อไป 

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

8 มิถุนายน ๒๕๖๑ /สคพ.-ภาพ, พบพร-ข่าว