กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

274

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 09.30 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด์ กรุงเทพฯ   นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม   การบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายของประเทศไทยสู่อาเซียน  พร้อมจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง กระทรวงยุติธรรม โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประเทศไทย และ Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) เรื่อง ความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้และการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน  โดยมี นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ Prof. Tan Sri Dato’ Seri รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย Kebangsaan ประเทศมาเลเซีย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ และมาตรฐานในการให้บริการการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ให้สามารถเข้าถึงโดยง่าย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความยั่งยืน ซึ่งระบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายต้องสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ อาทิ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การชดเชยจากผู้กระทำความผิด การชดเชยจากรัฐ และการให้ความช่วยเหลือ หรือบริการในรูปแบบอื่น เพื่อเป็นการสร้างโอกาสสำหรับประชาชนที่จะเข้าถึงการบริการทางกฎหมาย สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศ

นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า จากหลักการและแนวปฏิบัติแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านกฎหมายในระบบยุติธรรมทางอาญา (United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems) เป็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมประการสำคัญของประชาชนทุกคน และเป็นกรอบที่แต่ละรัฐภาคีสมาชิกจะต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับสิทธินี้ ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารจัดการด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามมาตรฐานสากล โดยการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วย  ๑) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม  ๒) การชดใช้ค่าเสียหายจากผู้กระทำผิด  ๓) การชดเชยค่าเสียหายจากรัฐ  และ ๔) การคุ้มครองพยานและสวัสดิการสังคมอื่นๆ การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เป็นธรรม  มีมนุษยธรรมและเป็นผล โดยมีพื้นฐานอยู่บนหลักนิติธรรม ความช่วยเหลือทางกฎหมายเป็นพื้นฐานการเข้าถึงสิทธิอย่างอื่น รวมทั้งสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ที่ผ่านมากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้มีการดำเนินการ  โครงการพัฒนากลไกและข้อเสนอด้านการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เริ่มตั้งแต่ปี 2016 ถึง 2018 ดังนั้นในปีนี้จึงรวมรวมข้อมูลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา จัดทำแผนบูรณาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายของประเทศไทยและประชาคมอาเซียน เพื่อให้ระบบการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเป็นไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รวมถึงได้จัดให้มีการลงนาม ในบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับ Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ซึ่งประเทศไทยมีความคาดหวังว่าในปีต่อๆ ไปจะขยายความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายไปยังประเทศอื่นๆ ในประชาคมอาเซียนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาร่วมกันไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน ต่อไป

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

 

๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ / พิชญ-ข่าว