กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

273

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ประชุมหารือทวิภาคีเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเหยื่อร่วมกับกรมสิทธิมนุษยชนของกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) โดยการนำของ Mr. Heesok Hwang อธิบดีกรมสิทธิมนุษยชนและคณะ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งภารกิจการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยหน่วยงานรัฐของไทยและเกาหลีใต้ เช่นการให้คำปรึกษากฎหมาย การจัดหาทนายความ การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยและการเยียวยาทางจิตใจ ฯลฯ ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานได้ตกลงทำ MOU ร่วมกัน
เพื่อให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับประชาชนของตนต่อไป

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ / พิชญ-ข่าว