กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

272

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบีบี ๒๐๑ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ นางสาวเอมอร เสียงใหญ่รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ให้กับผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ รุ่นที่ ๑๙” ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่คดีพิเศษที่จะได้รับการแต่งตั้งที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีความรู้ ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สิทธิมนุษยชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติให้มีอำนาจไว้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เข้ารับฟังการบรรยายทั้งสิ้น จำนวน ๗๘ คน

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ / พิชญ-ข่าว