กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

269

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานศาลปกครองสูงสุด นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครองสำนักงานศาลปกครองสูงสุด โดยมี นางปิยดา จิตต์จำนง ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง พร้อมคณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับ

สำหรับการศึกษาดูงาน ณ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครองของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง มาปรับใช้ในการจัดสร้างหอจดหมายเหตุกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อการจัดเก็บข้อมูลสำหรับการค้นคว้าหาความรู้สำหรับคนรุ่นหลัง นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นางสาววรวีวรรณ วรรณพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้และพาเยี่ยมชมสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน หอจดหมายเหตุสำนักงานศาลปกครองและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง อีกด้วย

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ / พิชญ-ข่าว