กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

268

วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีผู้แทนหน่วยงานจากทุกภาคส่วนกว่า ๓๐๐ คน เข้าร่วม

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการเติมเต็มร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ เพื่อให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" อีกทั้งเพื่อให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ทุกภาคส่วน เพื่อนำพาสังคมไปสู่สันติสุขต่อไป

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ / พิชญ-ข่าว