กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

                เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพิทยา จินาวัฒน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายไพฑูรย์      สว่างกมล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โครงการเผยแพร่สิทธิผู้เสียหายกับหน่วยงานกู้ชีพกู้ภัยในส่วนภูมิภาค”(ศูนย์กู้ภัยพิเศษพิงค์นคร) โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเครือข่ายอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยในส่วนภูมิภาค เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้นกว่า ๒๐๐ คน

                กระทรวงยุติธรรม โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดโครงการเผยแพร่สิทธิผู้เสียหายกับหน่วยงานกู้ชีพกู้ภัยในส่วนภูมิภาค” (ศูนย์กู้ภัยพิเศษพิงค์นคร) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย ได้มีความรู้และรับทราบถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาและเกิดการทำงานในรูปแบบบูรณาการ โดยสร้างเครือข่ายร่วมกัน และผนึกกำลังในการให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสิทธิอย่างรวดเร็ว ตามพระราชบัญญัติค่าตอบผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนได้เข้าถึง ความยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม 

          นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าว ยังมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายหัวข้อ อาทิ หัวข้อ วิสัยทัศน์ผู้บริหารกับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาโดยนายไพฑูรย์ สว่างกมล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หัวข้อ วิสัยทัศน์การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔โดยนางจันทร์ช จินตยานนท์       ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา หัวข้อ กองทุนยุติธรรมและสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสวนสวนคดีอาญา ตามมาตรา ๑๓๔/๑  โดยนางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ หัวข้อ การคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖โดยนายไพโรจน์ นิยมเดชา นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ และ หัวข้อ การส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพโดยนายสุรศักดิ์ ศรีสาร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและผนึกกำลังในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเป็นธรรมต่อไป

************************

                                                                   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

๑๑ กันยายน ๒๕๕๕/จินตนาถ/ข่าว