กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 IMG 2136IMG 2132IMG 2150IMG 2143

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคุ้มครองพยาน ชั้น ๖ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นางจันทร์ชม จินตยานนท์ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับงานบริการ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครั้งที่ ๑ โดยมี นางสุจิตรา แก้วไกร เลขานุการกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ พร้อมด้วยผู้แทนจากทุกสำนัก/กอง เข้าร่วม
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับความสำคัญในการพัฒนางานบริการประชาชนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมเน้นย้ำให้เห็นว่ารัฐบาล ให้ความสำคัญถึงการพัฒนางานบริการประชาชน เช่นออกพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ รวมถึงเพื่อค้นหาสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต อีกทั้งเพื่อทบทวนช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย พร้อมร่วมกันหาแนวทางเพื่อให้การพัฒนางานบริการประชาชนของทุกหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

********************************


กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘/ฉัตรชัย ภาพ -ข่าว