กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องมารีน ๒,๓ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  นายไพฑูรย์ สว่างกมล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาให้กับข้าราชการตำรวจของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวนทั้งสิ้น ๒๔๐ นาย

     สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ได้จัดทำโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และข้าราชการตำรวจชั้นประทวนได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ข้าราชการตำรวจและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือต่อไป

***********************************

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๓ กันยายน ๒๕๕๖

 

อุษา/ข่าว