กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

           

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.    ห้องประชุมชั้น    สถาบันเกษตราธิการ  เกษตรกลาง บางเขน  กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์   เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ บทบาทภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ” “สิทธิมนุษยชนและ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการฝึกอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติ  ๔ ฉบับ  ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการและแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖)  โดยมี นายสมชาย คมกริส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ นางสาว จิฬาภรณ์ ตามชู นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ และ        นางปภัสสรา รัตตะรังสี นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ  ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ สิทธิมนุษยชนและแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒

           สืบเนื่องจาก สถาบันเกษตราธิการ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติ     ฉบับ  ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการและแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ทำหน้าที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับกระทรวงและกรม เพื่อสอดแทรกการเรียนรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนและแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ฉบับที่ ๒ สถาบันเกษตราธิการฯ จึงได้ประสานความร่วมมือมายัง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ในฐานะที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญฯสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อให้การเผยแพร่ความรู้ในเรื่องดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

***************************

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

กฤษณะ/ข่าว