กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

76

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวเปรมยุดา ตันติกนกพร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมตรวจเยี่ยมการทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในจังหวัดอุตรดิตถ์โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจโทวรศักดิ์ นพสิทธิพรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ จำนวน 500 คน เข้าร่วม

สำหรับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนั้น ได้ร่วมพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนด้วยการพัฒนาเครือข่ายยุติธรรมชุมชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม การช่วยเหลือประชาชนในชุมชน การแจ้งเบาะแสการสนับสนุนการพัฒนาพฤตินิสัยหรือแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท และการจัดการความขัดแย้งในชุมชน โดยมีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสนับสนุน ซึ่งเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจะเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และคาดหวังว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชน เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาล “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ / กมส.-ภาพ,พบพร-ข่าว