กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

75

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและติดตามผลการดำเนินงานคลินิกยุติธรรม รุ่นที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนงาน กรอบแนวทางการช่วยเหลือกฎหมายตามมาตรฐานสากล รวมถึงพัฒนาบุคลากรประจำคลินิกยุติธรรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ว่าที่ร้อยตรีธนกร สถานานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และ นายเศรษฐวุฒิ เพชรสง ผู้แทนกองทุนยุติธรรม บรรยายให้ความรู้แก่ที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรมทั่วประเทศที่เข้าร่วม อีกด้วย

นอกจากนี้ ในการจัดโครงการดังกล่าว ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือเพิ่มเติมกับมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้านนิติศาสตร์ โดยมี นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  มูลนิธิทีมงานทนายประชาชนรวม ฯลฯ รวม 11 หน่วยงาน ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ เป็นการช่วยขยายงานด้านการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานทางวิชาการมากยิ่งขึ้น

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ / กพส.-ภาพ,พบพร-ข่าว