กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

74

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมลี การ์เด้น ถนนลีพัฒนา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจาก นายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 4 นายพิทักษ์ เกิดหอม ผู้อำนวยการสถาบันพิทักษ์สิทธิ์ และ ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล ผู้จัดการโครงการประเทศไทย มูลนิธิฟรีดิช เนามัน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนแก่ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมพร้อมพัฒนาหลักสูตรของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถเป็นวิทยากรกระบวนการได้ ซึ่งมี นางสุจิตรา แก้วไกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สำนักงานพระธรรมนูญ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปกครองจังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชนสงขลา ยะลา ปัตตานี
และนราธิวาส และผู้แทนจากภาคประชาชน ได้แก่ มูลนิธิบ้านบุญเต็ม และ ศูนย์ประสานงานวิชาการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ เข้าร่วม ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ร่วมกันทบทวนและสรุปขอบเขตเนื้อหาและรูปแบบของกิจกรรมในหลักสูตร รวมถึงการจัดทำกำหนดการการฝึกอบรมเยาวชนฯ ปี 2561 จำนวน 5 วัน 4 คืน ซึ่งมีตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชนสงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เป็นกลุ่มเป้าหมาย อีกด้วย

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ / กสส.-ภาพ,พบพร-ข่าว