กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

72

วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ภายใต้โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้านนำบริการรัฐสู่ประชาชน โดยมี นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมหาแนวทางการช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับความยุติธรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างคือ ปัญหาหนี้สิน ปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดิน ปัญหาการไม่รู้ข้อกฎหมาย และการเข้าไม่ถึงบริการภาครัฐ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปัญหาที่ต้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบ โดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดีย รวมถึงการสร้างอาสาสมัคร
จิตอาสาในหมู่บ้านเพื่อทำหน้าที่อำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ ทั้งนี้ จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ / กคส.-ภาพ,พบพร-ข่าว