กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 71

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศรีนาฆารา ชั้น ๓ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี จังหวัดปัตตานี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำภาคประชาชนเพื่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน และมี นางชญาทิตย์ จิตหลัง ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน โดยมี คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนทุกตำบลในจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความประสงค์ในการขอเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน เข้าร่วม

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชนให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยระบบและกลไกของเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานในการทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน ตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน พ.ศ. ....

นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าวได้มีพิธีมอบเงินเยียวยา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙) จำนวน ๓๓ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๙๐๐ บาท (สองล้านเก้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมทั้งมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน จำนวน ๓ ศูนย์ และยังได้รับเกียรติจาก นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ ๔ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม อีกด้วย

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ / กสร.-ภาพ,พบพร-ข่าว