กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

70

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วิเทศสโมสร ส่วนที่ ๓ กระทรวงการต่างประเทศ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรม และเลขานุการ เข้าร่วมการประชุม “คณะทำงานเพื่อเตรียมการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของคณะทำงานสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนกับบริษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่นๆ” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการแจ้งกำหนดการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของคณะทำงานสหประชาชาติฯ ช่วงระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ที่จะถึงนี้ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ทั้งในส่วนของพัฒนาการ และข้อท้าทาย กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ประเด็นข้อห่วงกังวลที่อาจอยู่ในความสนใจของคณะทำงานสหประชาชาติฯ อาทิ ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน สิทธิในที่ดินทำกิน สิทธิของกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งกรณีข้อร้องเรียนที่เป็นที่สนใจของนานาชาติ โดยที่ประชุมได้ตกลงให้แต่ละหน่วยงานจัดทำข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเตรียมมาหารือในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ที่จะถึงนี้

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

                                                                                                                     ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ / กสป.-ภาพ,พบพร-ข่าว