กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

69

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องกัลปพฤกษ์2 ชั้น 2โรงแรม ทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารอย่างมืออาชีพ โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วม

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยกลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการข่าว บริษัท เอสอาร์ทู เอ็นเตอร์เทนเม้นท์จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ"ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คาดว่าภายหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้น จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์มากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับและการสรุปข่าวที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการต่อยอดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมให้ประชาชนได้เกิดการรับรู้ร่วมกันอย่างเข้าใจและทั่วถึงอีกด้วย

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ / พิชญ.-ภาพ,พบพร-ข่าว