กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

67

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมลี การ์เด้น ถนนลีพัฒนา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนและหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2560 โดยมีผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค ๔ ส่วนหน้า กรมพระธรรมนูญ กรมข่าวทหารบก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานตำรวจภูธรภาค ๙ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ และเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวน ๓๕ คน เข้าร่วม

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้มีการทบทวนการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงการพิจารณาเนื้อหาของหลักสูตรฯ การเสนอสัดส่วนของกลุ่มเป้าหมายการฝึกอบรม และกำหนดกรอบหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ พร้อมหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติวิทยากรกระบวนการ กำหนดการฝึกอบรมและสรุปผลการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการ และหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยได้รับเกียรติจาก นายพิทักษ์ เกิดหอม ผู้อำนวยการสถาบันพิทักษ์สิทธิ์ และ นางสาวกวิพันธ์ รอดคมศัลย์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ / กสส.-ภาพ,พบพร-ข่าว