กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

66

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. ณ สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วมเสวนารณรงค์การเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิต และได้รับเกียรติจาก ดร.เสรี นนทสูติ ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
Miss Charlene Martin สมาชิกองค์กร ECPM
และ Mrs. Sandrine Ageorges-Skinner นักเคลื่อนไหวและภรรยานักโทษประหารชีวิต เป็นผู้ร่วมเสวนา

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมฝรั่งเศส และสหมงคลฟิลม์ ทั้งนี้ จัดให้มีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และแนวทางในการเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตอย่างกว้างขวาง อาทิ การดำเนินการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการขับเคลื่อนประเด็นการเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิต  การให้ความรู้แก่เยาวชนในประเทศฝรั่งเศสเพื่อให้ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน
กับการลงโทษประหารชีวิต พร้อมทั้งประสบการณ์ของนักโทษที่รอคอยการประหารชีวิต ซึ่งการดำเนินการเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตนั้นสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน และเป็นการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมถึงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อีกด้วย

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ / กสป.-ภาพ,พบพร-ข่าว