กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

65

วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาไทย-ญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อ “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน: การดำเนินธุรกิจและการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Jetro Thailand) สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุ่น (IDE-Jetro) และเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็คเน็ตเวิร์คประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทย เข้าร่วม

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคธุรกิจญี่ปุ่นที่ประกอบการในประเทศไทย
ได้เรียนรู้ถึงหลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGP) การดำเนินงานของประเทศไทยในการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  แนวทางการดำเนินงานขององค์กรภาคธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทยในการส่งเสริมการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทย

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ / กสป.-ภาพ,พบพร-ข่าว