กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

64

วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมลี การ์เด้น ถนนลีพัฒนา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนและหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุม และเป็นวิทยากรกระบวนการ บรรยายให้ความรู้ร่วมกับ นายพิทักษ์ เกิดหอม ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ์ และมี นางสุจิตรา แก้วไกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ ๔ ผู้แทนจาก ผกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค ๔ ส่วนหน้า กรมพระธรรมนูญทหารบก กรมข่าวทหารบก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ และ กรมราชทัณฑ์ เข้าร่วม

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ / กสส.-ภาพ,พบพร-ข่าว