กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

63

วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม 2560 ณ บริเวณขอนแก่นฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น 
นางศกุลตรา นนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่ 2 มอบหมายให้ นายฟ้าใส ดีรักษา พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายภูริพรรดิ์ นามสง่า พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายสุรภัฏ วรรณเสริฐ นิติกร และนางสาวปลายฟ้า ภูบุญลาภ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยการระงับข้อพิพาท ร่วมออกบูธและประจำจุดบริการเพื่อให้คำปรึกษาและให้ความรู้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน ในกิจกรรม
“รวมพลคนแพะ–หนี้” โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด

          สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจต่อกระบวนการยุติธรรมแก่สาธารณชน รวมทั้งให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหากต้องเผชิญเหตุด้วยตนเอง ทั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วยเวทีเสวนา แพะ-หนี้ และจุดบริการให้คำปรึกษาทางกฏหมายจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม สภาทนายความ เนติบัณฑิตยสภา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งจัดโดยองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ( ส.ส.ท.) หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐/พิชญ-ข่าว