กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

59

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะนางสุวณา สุวรรณจูฑะ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กรรมการ ป.ป.ช.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง
“มาตรการ กลไก และการวางระบบการป้องกันการทุจริตและการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน” โดยมี นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวต้อนรับ

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้ทุกหน่วยงาน ของรัฐ เข้าร่วมการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส หรือ ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 นอกจากนี้ยังกำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นกลยุทธ์สำคัญ ในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อมุ่งหวังให้สามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ 

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการแสดงเจตจำนงสุจริตของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และพัฒนาระบบบริหารให้โปร่งใสปราศจากการทุจริต ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ “กรอบแนวทางและปฏิทินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในภาครัฐ” หรือ ITA ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ดำเนินการจัดทำมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน เป็นการแสดงให้เห็นพัฒนาการที่ดีของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่มีต่อการต่อต้านการทุจริต และได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับสูง ไปจนถึงในระดับสูงมาก ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้กำหนดแนวปฏิบัติการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส 6 ด้าน 1.ด้านความโปร่งใส 2.ด้านความพร้อมรับผิด 3.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 5.ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และ 6.ด้านการสื่อสาราภายในองค์กร เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อการต่อต้านทุจริตและการส่งเสริมการคุ้มครองจริยธรรมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อีกด้วย

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐/พิชญ-ภาพ,ข่าว