กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

57

วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอรรถนารีศวร ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี นายเกิดโชค เกษมวงษ์จิตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เข้าร่วมในฐานะที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมจัดงานและร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา
และตัดสินรางวัลดังกล่าว

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคคล และหน่วยงาน ที่ให้การสนับสนุนการทำงานของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติและอคติ ทั้งนี้รางวัลมีจำนวนทั้งสิ้น ๘ รางวัล และรางวัลพิเศษ ๑ รางวัล โดยผู้ได้รับรางวัลประกอบไปด้วย ๑. คุณธัญญ์วาริน สุขพิสิษฐ์ ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง insect in the backyard (รางวัลประเภทบุคคล Pride Award) ๒. มูลนิธิซิสเตอร์ (รางวัลประเภทหน่วยงาน Pride Award) ๓. ดร.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ ผู้จัดตั้งศูนย์สุขภาพชายและคลินิกคนข้ามเพศ ๔. คุณอัญชนา สุวรรณานนท์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิอัญจารี ๕. ดร.ฟริทซ์ แวน กริชแวน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการป้องกันการติดเชื้อ HIV สภากาชาดไทย ๖. ศูนย์องค์รวม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ๗. องค์กร Blued Application ๘. องค์กร Bandhu social welfare society ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตกลิน ที เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย ได้รับรางวัลพิเศษ Friendship award เนื่องในโอกาสที่ได้ให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างดีเสมอมา

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ / กสป.-ภาพ,พบพร-ข่าว