กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 55

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ สหภาพยุโรป (European Union : EU) จัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง RUN4RIGHTS 2017” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย คุณหลุยซา ราเกอร์ อุปทูตคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (European.Union.:.EU)
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว

          นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า วันสิทธิมนุษยชนสากล (International Human Rights Day) ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันที่สมัชชาสหประชาชาติได้มีมติเห็นชอบและประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights : UDHR).ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญฉบับแรกของโลกด้านสิทธิมนุษยชน โดยปกติทั่วโลกจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง
วันสิทธิมนุษยชนในช่วงวันดังกล่าว เพื่อเป็นสิ่งย้ำเตือนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 48 ประเทศ ทั่วโลกที่ได้ลงนามในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
ปี พ.ศ. 2491 และปัจจุบันยังเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ ซึ่งสนธิสัญญาทุกฉบับมีวัตถุประสงค์เดียวกันในการส่งเสริม คุ้มครอง และมุ่งเน้นให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน สำหรับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนั้น ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันสิทธิมนุษยชนสากลอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมกับสหภาพยุโรป (European Union: EU) จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “Run 4 Rights ทุกย่างก้าวมีความหมาย” โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กม. และวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กม. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความตระหนักให้สังคมรับรู้ถึงสิทธิ หน้าที่ และความสำคัญของวันสิทธิมนุษยชนสากล และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเอื้อเฟื้อและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้สามารถเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้รายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะมอบให้กับสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศและมูลนิธิรามาธิบดี

        นอกจากนั้นที่สำคัญ กระทรวงยุติธรรม โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัด “งานวันสิทธิมนุษยชนสากลประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อประกาศ “วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน”.และเผยแพร่ “สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี พ.ศ. 2560” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในเดือนธันวาคม 2560 นี้ อีกด้วย

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

12 ธันวาคม 2560/วรวุฒิ-ภาพ,ข่าว