กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 54.1

54.2

วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๔๕ น. ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมอาสาสมัครผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในงานวิชาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
และเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมี นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และนางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการนำบริการของกระทรวงยุติธรรมไปสู่ประชาชนด้วยการเป็นผู้ประสานช่วยเหลือเมื่อมีเหตุไม่เป็นธรรม ในชุมชน ให้คำปรึกษาชี้ช่องทางเข้าถึงสิทธิเสรีภาพ รวมถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ด้วยกลไกอาสาสมัคร

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน ภายใต้ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘ และเป็นระยะเวลากว่าสิบปีที่อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ทำหน้าที่นำบริการของกระทรวงยุติธรรมไปสู่ประชาชนผ่านศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน โดยในปีที่ผ่านมาอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
กว่า ๖๘๐ เรื่อง ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย กว่า ๖๐๐ ราย ชี้ช่องทางเข้าถึงสิทธิแก่ประชาชน กว่า ๓๕๐ ราย รวมถึงการเผยแพร่ความรู้สิทธิเสรีภาพ กว่า ๑
,๓๐๐ ครั้ง ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้เห็นถึงความเสียสละ อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครด้วยความวิริยะ อุตสาหะ จึงเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องเป็นระเวลาไม่น้อยกว่า ๗ ปี และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน โดยเริ่มเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน 

โดยอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๘ ราย และในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๙ ราย และเนื่องในโอกาพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน จำนวน ๒๒ ราย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นเกียรติสูงสุดแก่อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

นอกจากนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ยังมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ยุติธรรมสู่หมู่บ้านนำบริการรัฐสู่ประชาชน”และพิธีมอบโล่อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดีเด่น ระดับจังหวัด ดีเด่นระดับกรม เกียรติบัตรศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชมดีเด่น และเข็มผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ย  และระงับข้อพิพาทชุมชนระดับสูง และการอภิปราย “การดำเนินงานโครงการและการบริหารจัดการศูนย์ไกล่เกลี่ย
ระงับข้อพิพาทชุมชน” อีกด้วย

ต่อมา วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องชนกนันท์ ชั้น ๒ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ซอยวิภาวดี ๖๔ กรุงเทพฯ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับเกียรติจาก นายนพพร โพธิรังสิยากร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง "การเตรียมความพร้อมดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนตามกฎหมายใหม่"

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐/พิชญ-ภาพ/อุษา-ข่าว