กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

51

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนและคณะกรรมการศูนย์ฯ แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อร่วมพัฒนาศูนย์ฯ ตามมาตรฐานการประเมินศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน โดยมี นายคำปวน ปุกคำ ประธานศูนย์ฯ พร้อมด้วย นายสันติ เธรนิบม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ข้าวต้ม นายชานนท์ หันสวาสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย
และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพร้อมให้การต้อนรับ

          ต่อมา นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนและคณะกรรมการศูนย์ฯ ณ ตำบลทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนะนำพัฒนาศูนย์ฯตามมาตรฐานการประเมินศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน และได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐอำเภอภูซาน โดยมี นายวุรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอภูซาง นายเสรี ดอนศรีแก้ว ประธานศูนย์ฯและคณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์ภาคเอกชน เข้าร่วมและให้การต้อนรับ

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๖ ธันวาคม ๒๕๖๐/กคส-ภาพ/พิชญ-ข่าว