กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

47

วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐  น. ณ ห้องประชุมฟินิกซ์ ๑-๔ อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมไอบิส อิมแพ็ค อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้นางสาวจิฬาภรณ์ ตามชู ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยนางปภัสรา รัตตะรังสี ผู้อำนวยการกองแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสารสนเทศ เข้าร่วมบรรยายเรื่อง "การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี" โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)  และหัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ ทั้ง ๗๖ จังหวัด ซึ่งการให้ความรู้จะเน้นไปที่การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ภายใต้กรอบแนวคิด “ถอดรหัสวาระแห่งชาติ ๔+๓+๒+๑=Goal กุญแจสู่สังคมสันติสุข โดยเป็นการอภิปายแนวทางที่จะให้แต่ละจังหวัดดำเนินการ  พร้อมทั้งเชื่อมโยงให้เห็นว่าวาระแห่งชาติ และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ในการที่จะพยายามเพิ่มขีดความสามารถการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนฯ ในส่วนที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายให้เกิดผลในช่วง ๒ ปีข้างหน้านี้ (ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒) ก่อนที่แผนสิทธิมนุษยชนฯ ฉบับที่ ๓ จะหมดวาระและเริ่มวางรากฐานไปในแผนฯ ฉบับที่ ๔

นอกจากนี้ สำหรับการบรรยายในแต่ละทิศทางของวาระแห่งชาติ ได้ยกตัวอย่างประกอบที่เป็นโครงการ/กิจกรรมที่กรมฯหรือหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัดเห็นความสำคัญ ในเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วการพัฒนาประเทศก็จะก้าวหน้าไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยทำให้สถานการณ์การละเมิด ก็จะมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้สังคมไทยเกิดความสงบสุขและสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป  

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐/กคส-ภาพ/พิชญ-ข่าว