Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 304

44

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายเพิ่มพูน เพิประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination–ICERD) ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคี และอยู่ในความรับผิดชอบของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทยให้สามารถเข้าถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่พึงจะได้รับ ได้แก่ การได้มีสัญชาติ สิทธิในการเข้าถึง การรักษาพยาบาล การเข้าถึงการศึกษา การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น โดยในวันนี้จะดำเนินการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ มานิ (ซาไก) ๙ ครอบครัว จำนวน ๓๐ ราย และชาวเล (มอแกน) จำนวน ๓ ราย ณ เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล โดยความร่วมมือระหว่าง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล  และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ ในการให้ความช่วยเหลือ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาไร้รัฐ ไร้สัญชาติให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าว ให้สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ที่ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกันให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมต่อไป

ที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มีโอกาสให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
กับกลุ่มชาติพันธุ์ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ ชาวเล : ให้ความช่วยเหลือเงินประกันตัวแก่ชาวเลจำนวน ๙ คนที่ถูกจับกุม     โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ชาวเล ชุมชนตูโป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ : ให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบ
การถือครองสิทธิในที่ดินชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยแก่งกระจาน/ห้วยคริตี้ กาญจนบุรี : ให้ความช่วยเหลือผ่านกองทุน
ยุติธรรมในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินคดี เป็นต้น

นอกจากการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวแล้วหากผู้เสียหายเป็นเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมสามารถขอความช่วยเหลือ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้จัดประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมการปกครอง และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับ มูลนิธิ ฮันส์ ไซเดล แห่งประเทศเยอรมนี(ประจำประเทศไทย) จัดทำ “โครงการพื้นที่การเรียนรู้เพื่อสันติสุขของประชาชนอาเซียน (Project on Learning on Areas for Peace and Happiness of ASEAN People)” เพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายให้กับบุคคลผู้ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ

ทั้งนี้ จากการสำรวจของโครงการดังกล่าวพบว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์มานิ (ซาไก) ณ หมู่บ้านวังนาใน อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน ๙ ครอบครัว จำนวน ๓๐ ราย และ ชาวเล (มอแกน) จำนวน ๓ ราย ณ เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ที่ยังไม่ได้รับสถานะบุคคล เนื่องจากเป็นบุคคลตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ที่ประชุมจึงมีข้อสรุปร่วมกันในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าว ในการลงพื้นที่ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมให้กับกลุ่มชาติพันธุ์มานิ (ซาไก) และ ชาวเล (มอแกน) ในครั้งนี้ด้วย

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ / วรวุฒิ-ภาพ,พบพร-ข่าว