กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

     เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ.ห้องประธานดวงรัตน์ ชั้น ๓ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ สว่างกมล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าพบ นายสัก กอแสงเรือง นายกสภาทนายความ ในโอกาสที่เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการและสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖

  สำหรับการเข้าพบในครั้งนี้ ได้มีการร่วมกันหารือข้อราชการเกี่ยวกับการหาช่องทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค การจัดหาทนายความทางคดีอาญาตามมาตรา ๑๓๔/๑ อาทิ การจัดการค่าตอบแทนทนายความ การส่งบัญชีรายชื่อจากทางสภาทนายความให้กับกรมฯ ทั้งนี้เพื่อให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสภาทนายความทำงานร่วมกันให้เป็นในทิศทางเดียวกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป

 

***************************

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

จินตนาถ/ข่าว