กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

     

          

              เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท  เข้าร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากลซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่บทบาทภารกิจกรม รวมถึงรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนในครั้งนี้ด้วย

               สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กำหนดจัดนิทรรศการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนให้ประชาชนได้รับรู้ และเรียนรู้ร่วมกันในวงกว้าง รวมถึงให้ได้รับทราบข้อมูลของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ทำงานเพื่อส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อีกทั้งยังได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน อาทิ การแสดงลำตัด การขับร้องเพลงแหล่ สิทธิมนุษยชนการแสดงหมอลำ การขับร้องเพลงอีแซว และการแสดงลิเก โดยใช้หัวข้อในการจัดงานครั้งนี้ว่า เมื่อถูกละเมิดสิทธิ ความจริงต้องปรากฏ

 

***************************

                                                            กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕/กฤษณะ/ข่าว