กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

9

 

               วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมพุดตาล โรงแรมพระเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เข้าร่วมประชุมการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำปาง ลำพูน น่าน แพร่ และพะเยา

 

         ในการนี้ นางสาวเปรมยุดา ตันติกนกพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และผู้แทนกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ร่วมมือกับทีมงานจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 3 ปรับปรุงคลินิกยุติธรรม ภายใต้สังกัดสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา ตามแนวทางพัฒนามาตรฐานคลินิกยุติธรรม 4 ด้าน ที่อยู่ระหว่างจัดทำและประกาศใช้มาตรฐานอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ เพื่อต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการเยี่ยมชมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดพะเยา

 

          จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนแม่ปืม และได้กล่าวถึงนโยบายการทำงานของกระทรวงยุติธรรม 3 ข้อที่ต้องการให้ทุกพื้นที่มีหลักการทำงานในรูปแบบเดียวกัน คือ 1) สร้างการรับรู้ภารกิจกระทรวงให้กับเครือข่าย เพื่อจะขยายความร่วมมือ 2) ต้องแก้ไขปัญหาให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้นอกระบบ ความเดือดร้อนของประชาชน ต้องให้ประชาชนรู้จักกองทุนยุติธรรม รู้จักสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ และ 3) เรียนรู้การทำงานร่วมกันกับ ศาล ศูนย์ดำรงธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการ ตำรวจ หน่วยงานต่างๆ และ ภาคประชาชนอย่างบูรณาการ

 

        นอกจากนี้ นางอุดมสิน ธรรมสุวินัย ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 3 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง บทบาทภารกิจกรมและพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559) แก่ประชาชน
ที่มาร่วมงาน ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนแม่ปืม ต.แม่ปืม จ.พะเยา อีกด้วย

 

 ****************************************

 

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

 

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐/กผท.ภาพ - กรกนก.ข่าว