กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๒๒.๐๐ น. ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้สัมภาษณ์ในรายการ คัดข่าวเด่นซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT โดยการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจกรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวน ๑ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ยังได้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับบริการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ๑๑๑๑ กด ๗๗ อีกด้วย

 

*************************************************

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

กฤษณะ/ข่าว