กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

            เมื่อเร็วๆนี้ ณ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีรวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ         ให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

 

*************************************************

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

กฤษณะ/ข่าว