กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

                เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุญชูโรจนเสถียร ชั้น ๓ อาคารเอนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง สถานการณ์การยุติโทษประหารชีวิตในประเทศไทยและอาเซียน ปี๒๕๕๕ ในหัวข้อ แลไปข้างหน้า การเปลี่ยนโทษประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิตซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในการยุติโทษประหารชีวิตของประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและทั่วโลก รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินการเปลี่ยนโทษประหารชีวิตของประเทศไทยเป็นจำคุกตลอดชีวิต ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ องค์กรอิสระ นักวิชาการ สื่อมวลชน นักศึกษา นักกฎหมาย นักพัฒนาเอกชนและนักการเมืองเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้นกว่า ๖๐ คน

*************************************************

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕/จินตนาถ/ข่าว