กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 466

วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐โดยมี นางสาวเปรมยุดา ตันติกนกพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นางศกุลตรา นนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ ๒ คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานคุมประพฤติ สำนักงานบังคับคดี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค และรายงานผลการดำเนินงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และศูนย์ยุติธรรมชุมชน

         สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๖๐ โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและหารือเกี่ยวกับคณะกรรมการการพัฒนาบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดร่วมกับ นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อร่วมมือการทำงานด้านการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน พร้อมระดมความคิดเพื่อแก้ไขในเรื่องต่างๆ แนวทางในการสร้างความปรองดองและลดความขัดแย้งในพื้นที่ รวมถึงการสรุปสถานการณ์การเกิดอาชญากรรมในจังหวัดเพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางป้องกัน เฝ้าระวังอาชญากรรม และการกระทำผิดกฎหมาย ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดเข้าถึงการบริการและมีส่วนร่วมกับการบริการในกระบวนการยุติธรรม

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๘ กันยายน ๒๕๖๐/ สคส พท๑.-ภาพ /กรกนก-ข่าว