กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 465

         วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมหารือกับกรมองค์การระหว่างประเทศ กรมพระธรรมนูญ ฝ่ายการข่าวคณะรักษาความสงบแห่งชาติผู้แทนจากมูลนิธิผสานฒนธรรม,Amnesty International, International Commission of Jurists และ Human Rights Watch ซึ่งในที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการติดตามความคืบหน้าในการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... การดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทำทรมานและบังคับให้สูญหาย การดำเนินคดีพลเรือนในศาลทหาร การจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การจัดฝึกอบรมความรู้สิทธิมนุษยชนแก่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย การผลักดันชาวโรฮีนจา รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีต่างๆ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาข้อห่วงกังวล และหาทางแก้ไขร่วมกันต่อไป

 ***************************

 กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๘ กันยายน ๒๕๖๐/ กสป-ภาพ /กรกนก-ข่าว