กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

463

 

วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ชั้น ๒ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการการประกาศความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชน ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าว และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันกับหน่วยงานภาคี
ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

         ทั้งนี้ สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ จะนำข้อเสนอแนะที่ได้รับในที่ประชุมไปปรับปรุงและดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๗ กันยายน ๒๕๖๐/ สชง-ภาพ /กรกนก-ข่าว