กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

 

462

 

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโถงรับรอง สถาบันพระปกเกล้า ชั้น 5 นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ พร้อมด้วย นายวชิระ นันผาด หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันพระปกเกล้า เนื่องในโอกาส ครบรอบ 19 ปี วันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งพร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบทุนแก่ “โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา” เพื่อเป็นทุนในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 3,000 บาท โดยมี รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้า เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ให้ความร่วมมือในการประสานราชการกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด้วยดีเสมอมา

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

6 กันยายน ๒๕๖๐ /สรานันท์ -ภาพ,พบพร-ข่าว